1)  As (III,V)
V)
2)  As(V)
As(V)
1.
Effects of GaAs,Ga ̄(3+) and As(V) on Germination Physiology of Vegetable Seeds.;
GaAs、Ga~(3+)和As(V)对蔬菜种子萌发生理影响研究
3)  V(Ⅴ)
V(Ⅴ)
4)  -△V
-△V
5)  Vitamin A
V_A
6)  V(Ⅳ)/V(Ⅴ)
V(Ⅳ)/V(Ⅴ)
参考词条
补充资料:((3-(5-nitro-2-furyl)-1-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)allylidene)amino)guani dine
CAS:804-36-4
分子式:C14H12N6O6
分子质量:360.29
中文名称:硝呋烯腙;1,5-双-(5-硝基-2-呋喃)1,4-戊二烯-3-酮脒基腙

英文名称:((3-(5-nitro-2-furyl)-1-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)allylidene)amino)guani dine;1,5-bis(5-nitro-2-furanyl)-1,4-pentadien-3-one, (aminoiminomethyl)hydrazone ;1,5-bis(5-nitro-2-furyl)-3-pentadienone amidinonhydrazone ;1,5-bis(5-nitro-2-furyl)-3-pentadienone guanylhydrazone;bis(5-nitrofurfurylidene)acetone guanylhydrazone;sym-bis(5-nitro-2-furfurylidene) acetone guanylhydrazone;1-(3-(5-nitro-2-furyl)-1-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)allylideneamino)guanidine hydrochloride

性状描述:暗紫色结晶。熔点217℃(分解)。其盐酸盐(C14H12N6O6·HCL,[2315-20-0])为橙色粉末,熔点280℃(分解)。溶于乙醇、二甲基亚砜、二甲基甲酰胺;吡啶及其他有机溶剂,几乎不溶于水和乙醚。

生产方法:由5-硝基糠醛在氯化锌存在下与丙酮;碳酸氨基胍缩合制得。收率可达50%以上,按日本《动物用医药品公定书》规定,含量应在98%以上。

用途:硝呋烯腙为畜禽生长促进剂,具有促旱灾生长;提高饲料转化率的作用。经过许多国家多年应用,证明有良好效果。以本品20ppm拌饲,从断猪开始直到上市,可增重7%,提高饲料转化率5%,对猪的健康;胴体质量;肉质味道均无影响。本品对羔羊;肉鸡也促进生长的作用。大鼠口服LD50>10克/公斤,小鼠为6.4克/公斤以上。本品不被胃肠道吸收,在组织中极少残留。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。