1)  Xiang(纕)
1.
Rang(攘)in the two phrases of Rang Bi(攘臂)and Rang Wubi(攘无臂)in Lao Tzu(老子)are the Jiajiezi(假借字)of Xiang(纕),and both of them mean coiling sleeve up(缚袖).
《老子》中"攘臂"和"攘无臂"的"攘"都是""的假借字,意思是缚袖。
补充资料:白鹭纕
1.见"白鹭缞"。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。